رئیس دانشگاه علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی در فهرست یک درصد برتر دانشمندان جهان قرار گرفت

 رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان-شرقی و سه عضو هیات علمی دیگر دانشگاه آزاد اسلامی به فهرست یک درصد برتر دانشمندان جهان پیوستند. به گزارش اعتدال پرس به نقل از آنا، دکتر ناصر مدیرشهلا، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان-شرقی به […]

 رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان-شرقی و سه عضو هیات علمی دیگر دانشگاه آزاد اسلامی به فهرست یک درصد برتر دانشمندان جهان پیوستند.

به گزارش اعتدال پرس به نقل از آنا، دکتر ناصر مدیرشهلا، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان-شرقی به فهرست یک درصد برتر دانشمندان جهان پیوست.

در تازه‌ترین نتایج نظام رتبه‌بندی ESI که بر اساس میزان استنادات به مقالات مجلات منتخب بانک اطلاعاتی ISI-Web Of Science و در یک دوره ده سال و دو ماهه از اول ژانویه ۲۰۰۴ میلادی تا پایان فوریه ۲۰۱۴ میلادی محاسبه شده، ناصر مدیرشهلا نیز به فهرست ۸۷ نفره دانشمندان  ایرانی حاضر در فهرست یک درصد برتر دانشمندان جهان پیوست.

همچنین دو عضو هیات علمی و پژوهشگر واحد مشهد به نام‌های حسن‌علی زمانی و فاطمه فراش بامحرم و یکی دیگر از اعضای هیات علمی و پژوهشگران واحد تبریز به نام محمدعلی به‌نژادی در فهرست یک درصد برتر دانشمندان جهان دیده می‌شوند.

به گزارش آنا، تمامی رﺷﺘﻪ‌ﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ- ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮﺟﻮد در دﻧﻴﺎ در ESI ﺑﻪ ۲۲ ﺣﻮزه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮدی ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺰء ﻳﻚ درﺻﺪ اول اﻓﺮاد ﻣﺤﻘﻖ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺣﻮزه‌ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﺰان ارﺟﺎﻋﺎت ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﻋﻠﻤﻲ آن ﻓﺮد در آن ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺣﺪﻧﺼﺎﺑﻲ ﻛﻪ از ﺳﻮی ESI ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺎ ﻓﺮد در آن ﺣﻮزه ﺟﺰو فهرست ﻳﻚ درﺻﺪ ﺑﺮترین‌ها ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﻋﻨﻮان Scientist را ﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪ.

ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻣﻮﺳﺴﻪ ESI در دﻧﻴﺎ ۷۶۶۵۱۰۰ ﻧﻔﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ‌اﻧﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺳﻨﺪ ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺰارش ﻛﻨﻨﺪ، اﮔﺮ ﻣﻴﺰان ارﺟﺎﻋﺎت و اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ اﺳﻨﺎد ﻋﻠﻤﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و فهرست  اﺳﺎﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ارﺟﺎﻋﺎت ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎدﻫﺎﻳﺸﺎن ﻣﺮﺗﺐ شود، ۷۶۶۵۱ ﻧﻔﺮ ﺟﺰء ﻳﻚ درﺻﺪ اول اﻳﻦ فهرست ﻗﺮار ﻣﻲگیرﻧﺪ.

انتهای خبر