متوسط هزینه و درآمد ایرانیان اعلام شد

مرکز آمار ایران، متوسط هزینه و درآمد سالانه یک خانوار شهری و روستایی در سال ۹۲ را اعلام کرد که براساس آن، متوسط هزینه ماهانه خانوار شهری حدود یک میلیون و ۷۱۷ هزار تومان و درآمد خانوار شهری حدود یک میلیون و ۷۰۳ هزار ریال شده است. به گزارش اعتدال پرس،  طرح آمارگیری هزینه و […]

مرکز آمار ایران، متوسط هزینه و درآمد سالانه یک خانوار شهری و روستایی در سال ۹۲ را اعلام کرد که براساس آن، متوسط هزینه ماهانه خانوار شهری حدود یک میلیون و ۷۱۷ هزار تومان و درآمد خانوار شهری حدود یک میلیون و ۷۰۳ هزار ریال شده است.

به گزارش اعتدال پرس،  طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار با قدمتی ۵۰ ساله از مهمترین طرح های آماری مرکز آمار ایران است. هدف کلی این طرح، برآورد متوسط هزینه‌ها و درآمد یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی در سطح کشور و استان ها است. در سال ۱۳۹۲ تعداد خانوارهای آمارگیری شده در این طرح ۱۸۶۷۸ خانوار نمونه در نقاط شهری و ۱۹۲۲۸ خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور است.

نگاهی به اهم نتایج طرح در سال ۱۳۹۲ در مناطق شهری و روستایی نشان می دهد که متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری ۲۰۶ میلیون و ۳۴ هزار ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ۲۵٫۴ درصد افزایش نشان می دهد.

از کل هزینه سالانه خانوار شهری ۵۴ میلیون و ۹۳۴ هزار ریال با سهم ۲۶٫۷ درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و ۱۵۱ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال با سهم ۷۳٫۳ درصد مربوط به هزینه های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با ۲۱٫۹ درصد مربوط به هزینه ی گوشت و در بین هزینه های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۴۵٫۲ درصد مربوط به مسکن بوده است.

گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری ۲۰۴ میلیون و ۴۱۰ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل، ۲۲٫۲ درصد افزایش داشته است.

منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می دهد که ۲۹٫۹ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ۱۶٫۶ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۵۳٫۵ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است.

در همین حال، متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار روستایی ۱۲۹ میلیون و ۶۱۰ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل ۱۹٫۸ درصد افزایش نشان می دهد.

از کل هزینه سالانه خانوار روستایی ۵۶ میلیون و ۱۰۳ هزار ریال با سهم ۴۳٫۳ درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و ۷۳ میلیون و ۵۰۷ هزار ریال با سهم ۵۶٫۷ درصد مربوط به هزینه های غیرخوراکی بوده است.

در بین هزینه های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با ۲۴٫۸ درصد مربوط به هزینه ی آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده های آن و در بین هزینه های غیرخوراکی، بیشترین سهم با ۲۷٫۷ درصد مربوط به مسکن بوده است.

متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار روستایی ۱۲۰ میلیون و ۹۵۵ هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل، ۱۹٫۴ درصد، افزایش داشته است.

منابع تامین درآمد خانوارهای روستایی نشان می دهد که ۲۷٫۴ درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ۲۹٫۳ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۴۳٫۳ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است.

براساس نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار سال ۱۳۹۲، ضریب جینی در مناطق شهری ۰٫۳۵۱۳، در مناطق روستایی ۰٫۳۲۴۳ و در کل کشور ۰٫۳۶۵۰ است.

انتهای خبر