طی بخشنامه اصلاحی دولت ابلاغ شد: جزئیات کامل استخدام جدید در دولت

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در بخشنامه ای به همه دستگاه های اجرایی با توجه به ابهامات برخی از دستگاه ها در خصوص نحوه اجرای مصوبه طرح مهر آفرین، جزئیات اجرای این مصوبه را ابلاغ کرد.  به گزارش اعتدال پرس به نقل از مهر، بر اساس این بخشنامه، استخدام از محل مجوزهای […]

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در بخشنامه ای به همه دستگاه های اجرایی با توجه به ابهامات برخی از دستگاه ها در خصوص نحوه اجرای مصوبه طرح مهر آفرین، جزئیات اجرای این مصوبه را ابلاغ کرد.

 به گزارش اعتدال پرس به نقل از مهر، بر اساس این بخشنامه، استخدام از محل مجوزهای صادره با رعایت سهمیه های قانونی ایثارگران و معلولان و اعتبارات مصوب صورت می گیرد، همچنین استخدام افراد قراردادی در سقف ۱۰ درصد سهمیه تخصیص یافته و سایر افراد (نخبگان، قهرمانان ورزشی، حافظان قرآن، مامور حراست، مسئول گزینش و پستهای حساس و کلیدی و استخدام در مناطق کمتر توسعه یافته و …) در سقف ۵ درصد سهیمه تخصیص یافته با رعایت ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه، اعتبارات مصوب و در قالب سهیمه مشخص شده امکان پذیر است. همچنین تبدیل وضع نیروهای قراردادی انتقالی موضوع بندهای (۱۳) و (۱۴) تصویب نامه مذکور، براساس ساز و کار تعیین شده در این بند و با رعایت مجوزهای استخدامی و اعتبارات مصوب امکان پذیر است.
بر این اساس، به کارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد کار معین (مشخص)، براساس تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند «هـ» ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه و با رعایت اعتبارت مصوب صورت می گیرد.
کلیه فرآیندهای استخدامی نظیر انتشار آگهی استخدام، تهیه سوالات آزمون، برگزاری آزمون استخدامی و اعلام نتایج آزمون با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استانداری(حسب مورد) انجام می گیرد و مسئولیت اقدامات و فعالیت‌های اداری و استخدامی و انطباق آنها با قوانین و مقررات برعهده آنان است.
همچنین درخصوص تبدیل وضع نیرو‌های قراردادی به استناد رای (۵۵۵) هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رعایت حداقل مدارک تحصیل پیش بینی شده برای استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری الزامی است.
بر اساس این بخشنامه، استخدام ایثارگران صرفا با رعایت بندهای «الف» و «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه و قوانین خاص ایثارگران امکانپذیراست.
در مورد سهمیه های استخدامی مربوط به داوطلبان بومی، بومی شامل افرادی می شود که حداقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشند:
الف)محل تولد داوطلب با استان مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
ب) حداقل پنج سال از سنوات تحصیلی داوطلب( ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان) به صورت پیوسته در استان مورد تقاضا طی شده باشد.
ج) همسر و فرزندان پرسنل نیروهای مسلح که استان محل تولد همسر یا پدر(شاغلین نیروهای مسلح) در استان مورد تقاضای شغل باشد و یا محل سکونت کنونی آنان (درخصوص بازنشستگان نیروهای مسلح) در استان مورد تقاضای شغل باشد.
د) فرزندان و همسران کارکنان رسمی، پیمانی و نیروهای قراردادی که در اجرای مصوبات «کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران» به استان مورد تقاضا برای استخدام منتقل شده‌اند.
و) آن دسته از افرادی که حداقل سه سال تمام سابقه کار تمام وقت در دستگاه‌های اجرایی استان مورد تقاضا برای استخدام، با پرداخت حق بیمه داشته باشد.
همچنین اولویت انتخاب داوطلبان با بومی شهرستان است و در صورتی که داوطلب بومی شهرستان حد نصاب لازم برای قبولی را کسب نکرده باشد از داوطلبان بومی سایر شهرستان های استان در صورت شرکت در آزمون مربوط به آن محل انتخاب می شوند.
بر این اساس، فرآیند انجام فعالیت های مربوط به استخدام یا به کارگیری نیروی انسانی در سامانه کارمند ایران به نشانی www.karmandiran.ir طراحی شده است و صدور شماره مستخدم یا شناسه صرفا در بستر سامانه مذکور صورت می گیرد.
جزئیات کامل طرح مهرآفرین به شرح ذیل است:
“موضوع  تصویب‌نامه
شماره۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۱ هیئت وزیران
(با اعمال اصلاحات موضوع مصوبات شماره۲۲۵۶۵۱/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۱۷/۱۱/۹۱ و شماره ۹۸۸۲/ت۴۸۷۰۸هـ مورخ ۲۴/۱/۹۲)
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد و تأیید رییس‌جمهور، وزرا و معاونین رئیس‌جمهور به استناد اصول یکصد و بیست و ششم و یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد مواد (۱۸۱) و (۱۸۶) و بند «هـ» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند    (۱۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور تصویب نمود:
۱- بالاترین مقام دستگاه اجرایی و استانداران و معاونین توسعه مدیریت و منابع انسانی آنان و یا عناوین مشابه علاوه بر دارا بودن اختیارات و مسئولیت‌های اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان نماینده ویژه رییس‌جمهور موضوع اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اعمال اختیارات اجرایی رییس‌جمهور و هیأت وزیران در امور اداری و استخدامی و نیز امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداری و استخدامی دستگاه مربوط موضوع قوانین و مقررات تعیین می‌گردد.
۲- دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها موظفند با رعایت و به شرح پیوست که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است و جزء لاینفک این تصویب‌نامه می‌باشد و با رعایت مجوزهای قانونی مصوب و قوانین مربوط از جمله تبصره (۲) ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه، رأساً و بدون نیاز به هیچ امر دیگری از سوی هر مرجع یا مقامی از قبیل موافقت، پیشنهاد، تأیید،‌ صدور مجوز، صدور و اعطای شماره مستخدم یا ابلاغ، به جز مواردی که در قانون پیش بینی شده و بدون الزام به رعایت ابلاغیه‌های صادره قبلی از سوی مقامات، نسبت به همه موارد مندرج در شرح پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، از جمله نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی و بکارگیری و جذب و استخدام افراد، اقدام و شماره مستخدم را نیز اختصاص دهند. مواردی که به مقامات، تفویض اختیار شده است، توسط مقامات مربوط اعمال می گردد.
۳- اختیارات هیئت وزیران در اجرای اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در امور اداری و استخدامی و نیز امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداری و استخدامی در قوانین و مقررات مختلف از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوری اسلامی ایران و بودجه های سنواتی به عهده وزرای دادگستری و کشور می‌باشد.
۴- مصوبات و تصمیمات به شرح پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است لازم‌الاتباع می‌باشد.
۵- کد شناسه و شماره مستخدم به شرح پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی و استانداری‌ها و معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی آنان و عناوین مشابه و سایر مقامات و مدیران ستادی و استانی مجاز از سوی آنان رأساً توسط دستگاه‌های مربوط و استانداری‌ها به افراد اختصاص می‌یابد.
۶- به استناد مواد ۱۸۱ و ۱۸۶ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند ۱۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و بنا به پیشنهاد وزرا و معاونین رییس‌جمهور وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های آنان در امور اداری و استخدامی و امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداری و استخدامی و نیز وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های آنان به شرح پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، به عهده سایر مقامات و بالاترین مقامات دستگاه‌های اجرایی و استانداران و معاونین توسعه مدیریت و منابع انسانی آنان یا عناوین مشابه و مدیران ستادی و استانی گذاشته می‌شود.
۷- به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بنا به پیشنهاد رییس‌جمهور بالاترین مقامات دستگاه‌های اجرایی و استانداران و معاونین توسعه مدیریت و منابع انسانی یا عناوین مشابه آنان به عنوان نمایندگان ویژه رییس‌جمهور برای انجام و اعمال اختیارات اجرایی رییس‌جمهور و هیئت وزیران به شرح پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، تعیین می‌شوند، تصمیمات نماینده ویژه در حکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیئت وزیران خواهد بود.
۸- اجرا و ابلاغ تصمیمات و مصوبات موضوع این تصویب‌نامه حسب مورد با نماینده ویژه رییس‌جمهور در بند (۱) و (۷) و وزرای موضوع بند (۳) یاد شده بدون نیاز به رعایت ماده ۱۹ آیین‌نامه داخلی هیأت وزیران می‌باشد.
۹- بستر اجرای این تصویب‌نامه و شرح پیوست آن سامانه الکترونیکی مربوط می‌باشد.
۱۰- این تصویب‌نامه رافع اختیارات رییس‌جمهور و معاونین وی و وزرا و بالاترین مقامات دستگاه‌های اجرایی نمی‌باشد.
۱۱- اجرای این تصویب¬نامه و شرح پیوست آن از محل اعتبارات قانونی مربوط و با رعایت قوانین مربوط از جمله مواد (۱۷) و (۴۷) قانون مدیریت خدمات کشوری صورت می¬گیرد. اختیاراتی که به استناد بند (۱۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور تفویض شده است، صرفا در مدت اعتبار قانونی آن مجری می باشد.
محمدرضا رحیمی،  معاون اول رئیس‌جمهور”
انتهای خبر