اسامی تمامی نامزدهای چهارمین دوره انتخابات شورای تبریز اعلام شد/ بابک محمدزاده علمداری با کد ۲۵۴۷ معرفی شد

اسامی تمام نامزدهای چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تبریز از سوی فرمانداری شهرستان تبریز اعلام شد. به گزارش اعتدال پرس، در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر تبریز می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار […]

اسامی تمام نامزدهای چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تبریز از سوی فرمانداری شهرستان تبریز اعلام شد.

به گزارش اعتدال پرس، در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر تبریز می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر تبریز به شرح زیر  می باشد:

 b1403  بابک محمدزاده علمداری با کد ۲۵۴۷ معرفی شد .

۱ – آقای حبیب اله آخوندی بناب مشهور به حاج حبیب فرزند مظفر کد نامزد ۱۲۱۴

 

۲ – آقای علی آذران سقین سرا فرزند مجید کد نامزد ۱۲۱۸

 

۳ – آقای یونس آزادکویان مشهور به آزادگویان فرزند یوسف کد نامزد ۱۲۴۱

 

۴ – خانم فرخنده آقائی یوسف آباد فرزند سرخوش کد نامزد ۱۲۴۵

 

۵ – آقای سجاد آقاجانی فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۲۴۶

 

۶ – آقای احد آقازاده فرزند کامران کد نامزد ۱۲۴۷

 

۷ – آقای ابوالفضل آقازاده کوکجه سلطان فرزند حسن علی کد نامزد ۱۲۴۸

 

۸ – آقای اسد آوخ فرزند عزت کد نامزد ۱۲۵۱

 

۹ – خانم سکینه آهنی فرزند غفور کد نامزد ۱۲۵۲

 

۱۰ – خانم ایران آهور مشهور به دکترمهندس آهور- میرشکاری فرزند یداله کد نامزد ۱۲۵۴

 

۱۱ – آقای احد اباذری حصار فرزند صمد کد نامزد ۱۲۵۶

 

۱۲ – آقای فخرالدین ابراهیمیان مشهور به احمد فرزند التماس کد نامزد ۱۲۵۷

 

۱۳ – آقای نقی ابراهیمی سنائی فرزند حسین کد نامزد ۱۲۵۸

 

۱۴ – آقای میرمحمد ابوطالبی فرزند میرعلی اکبر کد نامزد ۱۲۶۱

 

۱۵ – آقای بهروز احمدی فرزند شمسعلی کد نامزد ۱۲۶۲

 

۱۶ – آقای رضا احمدیان فرزند امام ویردی کد نامزد ۱۲۶۴

 

۱۷ – آقای حسن احمدیان فر فرزند حسین کد نامزد ۱۲۶۵

 

۱۸ – آقای حسین احمدی دینور فرزند ذوالفقار کد نامزد ۱۲۶۷

 

۱۹ – آقای علیرضا ارجمند فرزند عبداله کد نامزد ۱۲۶۹

 

۲۰ – آقای علی ارسلانی فرزند حیدرعلی کد نامزد ۱۲۷۱

 

۲۱ – آقای عیسی اسدلو  مشهور به قراخانلو فرزند اسلام کد نامزد ۱۲۷۴

 

۲۲ – آقای حسین اسدنژاد فرزند قدرت کد نامزد ۱۲۷۵

 

۲۳ – آقای بهمن اسدی مشهور به اسدی فرزند عزیز کد نامزد ۱۲۷۶

 

۲۴ – آقای شهرام اسدیان فرزند منصور کد نامزد ۱۲۷۸

 

۲۵ – آقای حسن اسدی زرقان فرزند نورمحمد کد نامزد ۱۲۷۹

 

۲۶ – آقای احد اسماعیلی فرزند صفر کد نامزد ۱۲۸۱

 

۲۷ – آقای مهدی اسماعیلی فرزند علی  کد نامزد ۱۲۸۴

 

۲۸ – خانم زهرا اسماعیلی کیا فرزند رستم علی کد نامزد ۱۲۸۶

 

۲۹ – آقای سعید اسمعلی پورنهران مشهور به اسماعیل پور فرزند محمد کد نامزد ۱۲۸۷

 

۳۰ – آقای محمدحسن اسوتچی فرزند علی کد نامزد ۱۲۹۱

 

۳۱ – آقای عبدالحسین اشرف نیا مشهور به مهندس اشرف نیا فرزند محمدحسین کد نامزد ۱۲۹۲

 

۳۲ – آقای احد اصغری فرزند قارداشعلی کد نامزد ۱۲۹۴

 

۳۳ – آقای رسول اصغری فرزند عیسی کد نامزد ۱۲۹۵

 

۳۴ – آقای محمد اصغری مشهور به اصغری النجقی فرزند علی کد نامزد ۱۲۹۶

 

۳۵ – آقای غلامرضا اعظم پارسا مشهور به پارسا فرزند اسماعیل کد نامزد ۱۲۹۷

 

۳۶ – آقای رحمن اعلم مشهور به اعلمی فرزند بایرام کد نامزد ۱۲۹۸

 

۳۷ – آقای حمیدرضا افشارجو فرزند محمود کد نامزد ۱۴۱۵

 

۳۸ – آقای روح اله اقبالی دیزجیکان فرزند اصغر کد نامزد ۱۴۱۶

 

۳۹ – آقای بابک اکبرپورسوره فرزند اسداله کد نامزد ۱۴۱۷

 

۴۰ – آقای رحیم اکبرنژاد فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۴۱۸

 

۴۱ – آقای محمدحسین اکبرنژاد فرزند بایرامعلی کد نامزد ۱۴۱۹

 

۴۲ – آقای محمدرضا اکبری فرزند ستار کد نامزد ۱۴۲۱

 

۴۳ – خانم آمنه امامی اویلق فرزند حسن کد نامزد ۱۴۲۶

 

۴۴ – آقای محمدامین امراللهی بیوکی فرزند علی محمد کد نامزد ۱۴۲۷

 

۴۵ – آقای مرتضی امیدبره کتانلو فرزند روح اله کد نامزد ۱۴۲۸

 

۴۶ – آقای داود امیرحقیان فرزند محمود کد نامزد ۱۴۵۱

 

۴۷ – آقای جلیل امیرکاردوست فرزند کاظم کد نامزد ۱۴۵۲

 

۴۸ – آقای یعقوب انتظارقراملکی مشهور به قراملکی فرزند اکبر کد نامزد ۱۴۵۷

 

۴۹ – آقای محمد انجاری زاد فرزند دستگیر علی کد نامزد ۱۴۵۸

 

۵۰ – آقای فرامرز انصاری فرزند مرغوب کد نامزد ۱۴۵۹

 

۵۱ – آقای احمد انیسه فرزند یداله کد نامزد ۱۴۶۲

 

۵۲ – آقای مرتضی اهنکرپروین (آهنگر پروین) فرزند مهدی کد نامزد ۱۴۶۴

 

۵۳ – آقای یعقوب ایازلو فرزند حسن کد نامزد ۱۴۶۵

 

۵۴ – آقای سعید ایمان پورجدئی فرزند حمید کد نامزد ۱۴۶۸

 

۵۵ – آقای امیر ایمانی فرزند محمدحسین کد نامزد ۱۴۶۹

 

۵۶ – آقای حیدر ایمانی فرزند میکائیل کد نامزد ۱۴۷۱

 

۵۷ – آقای داود بابائی آرباطان فرزند یوسف کد نامزد ۱۴۷۲

 

۵۸ – آقای فریدون بابائی اقدم مشهور به دکتر بابائی فرزند علی کد نامزد ۱۴۷۴

 

۵۹ – آقای مهدی بابائی پیروزیان فرزند کریم کد نامزد ۱۴۷۵

 

۶۰ – آقای سیدعلی بابائی فرشباف فرزند سیدحسین کد نامزد ۱۴۷۶

 

۶۱ – آقای رامین بابائی نژاد فرزند مصطفی کد نامزد ۱۴۷۸

 

۶۲ – آقای وحید باباپورباصر فرزند یوسف کد نامزد ۱۴۷۹

 

۶۳ – آقای احمد بابل پورحکم آباد فرزند خلیل کد نامزد ۱۴۸۱

 

۶۴ – آقای کمال بارعی فرزند رضی کد نامزد ۱۴۸۲

 

۶۵ – آقای رضی اله باقری فرزند محمد کد نامزد ۱۴۸۵

 

۶۶ – آقای کاوه باقری فرزند حیدر کد نامزد ۱۴۸۶

 

۶۷ – آقای کریم باقری فرزند حسن کد نامزد ۱۴۸۷

 

۶۸ – آقای اردلان بایبوردی فرزند اردشیر کد نامزد ۱۴۹۱

 

۶۹ – آقای کریم بایرامی فرزند غلام کد نامزد ۱۴۹۲

 

۷۰ – آقای علی بدری فرزند جعفر کد نامزد ۱۴۹۵

 

۷۱ – آقای ابوالفضل بدیعی النجقی فرزند محمود کد نامزد ۱۴۹۶

 

۷۲ – آقای مسعود برزگرجلالی مشهور به جلالی فرزند محمود کد نامزد ۱۴۹۸

 

۷۳ – آقای جعفر برقی مقدم فرزند محمد کد نامزد ۱۵۱۲

 

۷۴ – خانم وحیده برنون فرزند انشاءاله کد نامزد ۱۵۱۴

 

۷۵ – خانم لیدا بهرامی قره آغاجی فرزند پرویز کد نامزد ۱۵۱۶

 

۷۶ – آقای علی بهلولی فر مشهور به بهلولی فرزند موسی کد نامزد ۱۵۱۸

 

۷۷ – آقای زمان بیانی فرزند بیوک کد نامزد ۱۵۱۹

 

۷۸ – آقای احد بیگدلی خواجه دیزجی فرزند حبیب کد نامزد ۱۵۲۴

 

۷۹ – آقای علی بیگ نژاد فرزند حیدرقلی کد نامزد ۱۵۲۵

 

۸۰ – آقای افشین پتکچی یوسفی فرزند علی کد نامزد ۱۵۲۷

 

۸۱ – آقای محمود پروین زاد فرزند فتح اله کد نامزد ۱۵۲۹

 

۸۲ – آقای بهزاد پروین قدس مشهور به حاج ابوالفضل فرزند قدرت اله کد نامزد ۱۵۴۱

 

۸۳ – آقای حبیب پروین نسب فرزند غفار کد نامزد ۱۵۴۲

 

۸۴ – آقای علی پناه پور فرزند محمد حسن کد نامزد ۱۵۴۵

 

۸۵ – آقای شاهرخ پناهی فرد فرزند حسن کد نامزد ۱۵۴۶

 

۸۶ – آقای علی رضا پورآقابالائی مشهور به آقابالائی فرزند اصغر کد نامزد ۱۵۴۷

 

۸۷ – آقای حسن پوراسمعیل مشهور به اسماعیل پور فرزند قدرت کد نامزد ۱۵۴۸

 

۸۸ – آقای اصغر پورحسین فرزند مقصود کد نامزد ۱۵۶۱

 

۸۹ – خانم زهرا پوررضا فرزند لطیف کد نامزد ۱۵۶۲

 

۹۰ – خانم رقیه پورعباسعلی فرزند محمود کد نامزد ۱۵۶۴

 

۹۱ – آقای علی پورعیسی فرزند مجید کد نامزد ۱۵۶۵

 

۹۲ – آقای حیدرعلی پیرعلیلوسهرون مشهور به علیلو فرزند نعمت اله کد نامزد ۱۵۶۸

 

۹۳ – آقای ایوب پیری مقدم ادرنگ فرزند محمدقلی کد نامزد ۱۵۷۱

 

۹۴ – آقای یونس پیش قدم فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۵۷۲

 

۹۵ – آقای سیدوحید پیمان فرزند سیدجواد کد نامزد ۱۵۷۴

 

۹۶ – آقای حامد پیمانی فرزند حمید کد نامزد ۱۵۷۵

 

۹۷ – آقای محمدرضا ترزم پور فرزند محمود کد نامزد ۱۵۷۸

 

۹۸ – آقای احمد تقوی کارترپ مشهور به جانباز فرزند حسین کد نامزد ۱۵۷۹

 

۹۹ – آقای سیاوش تقی پورعیوضی فرزند اکبر کد نامزد ۱۵۸۱

 

۱۰۰ – آقای بهلول تقی زاده فرزند علینقی کد نامزد ۱۵۸۲

 

۱۰۱ – آقای امیرعباس تقی زاده فرتاش مشهور به امیر تقی زاده فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۵۸۴

 

۱۰۲ – خانم سحر توحیدی فرزند عسگر کد نامزد ۱۵۸۵

 

۱۰۳ – آقای سعید ثباتی گاوگانی فرزند علی قلی کد نامزد ۱۵۸۶

 

۱۰۴ – آقای حسین جاونکو فرزند اسماعیل کد نامزد ۱۵۸۹

 

۱۰۵ – خانم لیلا جاویدان فرزند اصغر کد نامزد ۱۵۹۱

 

۱۰۶ – آقای کاظم جاویدی فرزند غلامعلی کد نامزد ۱۵۹۲

 

۱۰۷ – آقای یوسف جاهدان بنه کهل مشهور به کاتیوشا فرزند صمد کد نامزد ۱۵۹۴

 

۱۰۸ – آقای ابراهیم جاهدشبستری فرزند رجبعلی کد نامزد ۱۵۹۵

 

۱۰۹ – آقای مسعود جباری ولیسی فرزند مهدی کد نامزد ۱۵۹۷

 

۱۱۰ – آقای حسین جدیری دلال زاده مشهور به دکتر جدیری فرزند جلیل کد نامزد ۱۵۹۸

 

۱۱۱ – آقای اسمعیل جسورخواجه فرزند آقا علی کد نامزد ۱۶۱۲

 

۱۱۲ – آقای یاشار جسورقزلجه فرزند احمد کد نامزد ۱۶۱۴

 

۱۱۳ – آقای اباذر جعفری مشهور به حاج اباذر فرزند عبدالعلی کد نامزد ۱۶۱۵

 

۱۱۴ – آقای محمدحسین جعفری مشهور به سردار جعفری فرزند حیدرعلی کد نامزد ۱۶۱۷

 

۱۱۵ – آقای اصغر جعفری اندریان فرزند محمد صادق کد نامزد ۱۶۱۸

 

۱۱۶ – آقای علی جعفری فرزند یعقوب کد نامزد ۱۶۱۹

 

۱۱۷ – خانم لیلا جمالی بی رنگ فرزند اسماعیل کد نامزد ۱۶۲۱

 

۱۱۸ – خانم فاطمه جمشیدی فرزند فرخ کد نامزد ۱۶۲۴

 

۱۱۹ – آقای  سیدافشین جواهری بهتاش فرزند سیدحسن کد نامزد ۱۶۲۵

 

۱۲۰ – آقای مجید چام فرزند علی کد نامزد ۱۶۲۷

 

۱۲۱ – آقای محمدرضا چلانی فرزند سعید کد نامزد ۱۶۲۸

 

۱۲۲ – آقای علی چلبی فرزند یداله کد نامزد ۱۶۲۹

 

۱۲۳ – خانم آرزو چلبیانلو فرزند طومار کد نامزد ۱۶۴۱

 

۱۲۴ – آقای اسماعیل چمنی فرزند بلوت کد نامزد ۱۶۴۵

 

۱۲۵ – آقای جواد حاتمی فرزند عیسی کد نامزد ۱۶۴۶

 

۱۲۶ – آقای محمدحسن حاجیان فرزند محمدحسین کد نامزد ۱۶۴۷

 

۱۲۷ – آقای احتشام حاجی پورحاجی علیلو فرزند احمد کد نامزد ۱۶۴۹

 

۱۲۸ – آقای  سعید حاجی زاده بخشایش مشهور به خبرنگار فرزند محمد کد نامزد ۱۶۵۲

 

۱۲۹ – آقای سعید حاجی زاده حکم آبادی فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۶۵۴

 

۱۳۰ – آقای محمدعلی حبیبی خرمالو فرزند علی کد نامزد ۱۶۵۷

 

۱۳۱ – آقای کریم حبیبی کیا فرزند امامعلی کد نامزد ۱۶۵۸

 

۱۳۲ – آقای ابوالفضل حسن پور فرزند حسن کد نامزد ۱۶۷۴

 

۱۳۳ – آقای علیرضا حسن زاده مشهور به حسن زاده شهر بازی فرزند الهوردی کد نامزد ۱۶۷۵

 

۱۳۴ – آقای محمدحسین حسن زاده فرزند حسن کد نامزد ۱۶۷۶

 

۱۳۵ – آقای مجید حسن زاده خانمیری   فرزند خداقلی کد نامزد ۱۶۷۸

 

۱۳۶ – آقای علی حسنی توفیقی مشهور به توفیق فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۶۸۱

 

۱۳۷ – آقای ابراهیم حسین بیگی زاده فرزند عباسعلی کد نامزد ۱۶۸۲

 

۱۳۸ – آقای حمید حسینپورارونقی فرزند رحمان کد نامزد ۱۶۸۴

 

۱۳۹ – آقای ناصر حسین زاده فرزند حافظعلی کد نامزد ۱۶۸۶

 

۱۴۰ – آقای مسعود حسین زاده امینی فرزند اصغر کد نامزد ۱۶۸۷

 

۱۴۱ – آقای میرداود حسینی فرزند میرستار کد نامزد ۱۶۹۱

 

۱۴۲ – آقای مهدی حضرتقلی زاده فرزند لطف اله کد نامزد ۱۶۹۲

 

۱۴۳ – خانم اکرم حضرتی لیلان مشهور به مهری فرزند فریدن کد نامزد ۱۶۹۴

 

۱۴۴ – آقای حسین حق دوست شیروانه ده فرزند داود کد نامزد ۱۶۹۶

 

۱۴۵ – آقای رسول حق شناس فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۶۹۷

 

۱۴۶ – آقای مهرداد حکمت شعار فرزند حسن کد نامزد ۱۷۱۲

 

۱۴۷ – آقای عباس حیدرزاده فرزند محرم کد نامزد ۱۷۱۴

 

۱۴۸ – آقای مختار حیدری فرزند احمد کد نامزد ۱۷۱۵

 

۱۴۹ – آقای حسین حیدری منور فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۷۱۶

 

۱۵۰ – آقای علی خادم فسقندیس مشهور به مهندس علی خادم فرزند احمد کد نامزد ۱۷۱۹

 

۱۵۱ – خانم المیرا خاماچی فرزند جمال کد نامزد ۱۷۲۱

 

۱۵۲ – آقای بهروز خاماچی مشهور به استاد خاماچی فرزند اکبر کد نامزد ۱۷۲۴

 

۱۵۳ – آقای داود خانلاری فرزند محمد کد نامزد ۱۷۲۵

 

۱۵۴ – آقای محمد خانی فرزند بخشی کد نامزد ۱۷۲۶

 

۱۵۵ – آقای بهروز خانی آبخواره فرزند رحیم کد نامزد ۱۷۲۷

 

۱۵۶ – آقای یوسف خانی (خانی چراغلو) فرزند علی کد نامزد ۱۷۲۸

 

۱۵۷ – آقای غلامحسین خبازی باسمنج فرزند علی کد نامزد ۱۷۴۱

 

۱۵۸ – آقای امیررضا خدائی فرزند یعقوب کد نامزد ۱۷۴۲

 

۱۵۹ – آقای مهدی خدائی فرزند محمد کد نامزد ۱۷۴۵

 

۱۶۰ – آقای محمدحسین خدابخش چاخرلو مشهور به خدابخش فرزند شیرویه کد نامزد ۱۷۴۶

 

۱۶۱ – آقای رضا خداکرمی علی آبادی فرزند احمد کد نامزد ۱۷۴۸

 

۱۶۲ – آقای محمدرضا خداوردی زاده فرزند عباس کد نامزد ۱۷۴۹

 

۱۶۳ – خانم زهرا خدایارنوشهر فرزند قربانعلی کد نامزد ۱۷۵۱

 

۱۶۴ – خانم مریم خدایاری فرزند فیض الله کد نامزد ۱۷۵۲

 

۱۶۵ – آقای غلامرضا خسرویان فرزند ممی کد نامزد ۱۷۵۶

 

۱۶۶ – آقای عزت اله خلیفهءسلیمانلو مشهور به خلیفه فرزند ماشاالله کد نامزد ۱۷۵۹

 

۱۶۷ – آقای منوچهر خلیلی فائزی فرزند محمود کد نامزد ۱۷۶۱

 

۱۶۸ – آقای مهرداد خیردوست فرزند عبدالمجید کد نامزد ۱۷۶۲

 

۱۶۹ – آقای علی اکبر دادجویان فرزند محمدحسین کد نامزد ۱۷۶۴

 

۱۷۰ – آقای اباصلت دادروان نوجه ده مشهور به اباصلت فرزند بهروز کد نامزد ۱۷۶۵

 

۱۷۱ – آقای شهرام دبیری اسکوئی فرزند رحیم کد نامزد ۱۷۶۸

 

۱۷۲ – خانم اکرم دربان فلک ناصفی فرزند احمد کد نامزد ۱۷۶۹

 

۱۷۳ – آقای رسول درس خوان مشهور به دکتر درسخوان فرزند رحیم کد نامزد ۱۷۸۱

 

۱۷۴ – آقای غلامرضا دشن فرزند اسگندر کد نامزد ۱۷۸۲

 

۱۷۵ – آقای علی دلکش فرزند رحیم کد نامزد ۱۷۸۴

 

۱۷۶ – آقای داود دهقان فرزند مختار کد نامزد ۱۷۸۶

 

۱۷۷ – آقای جواد ذالی فرزند محمد کد نامزد ۱۷۸۹

 

۱۷۸ – آقای غلامرضا زکی شادباد فرزند حسن کد نامزد ۱۷۹۱

 

۱۷۹ – آقای جلیل راستاد فرزند حسین کد نامزد ۱۷۹۲

 

۱۸۰ – آقای احد راشد مشهور به مهندس راشد فرزند رجبعلی کد نامزد ۱۷۹۴

 

۱۸۱ – آقای اصغر راضی فرزند حسین کد نامزد ۱۷۹۵

 

۱۸۲ – خانم رقیه راعی فتح آباد فرزند اصغر کد نامزد ۱۷۹۶

 

۱۸۳ – آقای جعفر رحمانی کهنموئی مشهور به دکتر رحمانی فرزند علی کد نامزد ۱۷۹۷

 

۱۸۴ – آقای نادر رحیم زاده فرزند مهدی کد نامزد ۱۷۹۸

 

۱۸۵ – آقای اکبر رزقی خسروشاهی فرزند غلامعلی کد نامزد ۱۸۱۴

 

۱۸۶ – آقای محمد رسولی ساعی فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۸۱۵

 

۱۸۷ – آقای علیرضا رضائی فرزند اسداله کد نامزد ۱۸۱۶

 

۱۸۸ – آقای مهدی رضائی فرزند ملکعلی کد نامزد ۱۸۱۷

 

۱۸۹ – آقای قادر رضائی جیقه فرزند بیوک کد نامزد ۱۸۱۹

 

۱۹۰ – آقای مهرداد رضائی قدیم فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۸۲۱

 

۱۹۱ – آقای سیدمهدی رضائی نبیی مشهور به مهندس رضائی فرزند سیدمحسن کد نامزد ۱۸۲۴

 

۱۹۲ – آقای علی اصغر رضائی ینگجه مشهور به رضائی فرزند قربانعلی کد نامزد ۱۸۲۵

 

۱۹۳ – آقای میرسعید رضوان لیلان فرزند میرسلام اله کد نامزد ۱۸۲۶

 

۱۹۴ – آقای میرسلام اله رضوان لیلان فرزند میر علی کد نامزد ۱۸۲۷

 

۱۹۵ – آقای خلیل رضوی مجارشین فرزند محسن کد نامزد ۱۸۲۸

 

۱۹۶ – آقای محمدابراهیم رمضانی مشهور به رمضانی محیط زیست فرزند بهمن کد نامزد ۱۸۴۱

 

۱۹۷ – آقای جابر رنجدارارشتناب فرزند عوض کد نامزد ۱۸۴۲

 

۱۹۸ – آقای امیر رهبرپور فرزند کاظم کد نامزد ۱۸۴۶

 

۱۹۹ – آقای حسین زارع فرزند ایوب کد نامزد ۱۸۴۷

 

۲۰۰ – آقای میرمجید زارع امینی فرزند میر مهدی کد نامزد ۱۸۴۸

 

۲۰۱ – آقای رسول زارع زاده عبدالجبار مشهور به حاج رسول فرزند ممی کد نامزد ۱۸۴۹

 

۲۰۲ – آقای محمود زارع نکارستان فرزند قدیر کد نامزد ۱۸۵۱

 

۲۰۳ – آقای علی زارعی فرزند نعمت اله کد نامزد ۱۸۵۲

 

۲۰۴ – آقای عزیز زاهدی فرزند سعید کد نامزد ۱۸۵۴

 

۲۰۵ – آقای علیرضا زرینه پور فرزند ستار کد نامزد ۱۸۵۹

 

۲۰۶ – آقای موسی زلفی مشهور به حاج موسی زلفی فرزند یوسفعلی کد نامزد ۱۸۶۱

 

۲۰۷ – آقای ابراهیم زمانی آقجه کهل فرزند محمد کد نامزد ۱۸۶۲

 

۲۰۸ – آقای محمد زوارقلعه لر فرزند حسن کد نامزد ۱۸۶۵

 

۲۰۹ – آقای احمد سارخان زاده فرزند محمد کد نامزد ۱۸۶۸

 

۲۱۰ – خانم خدیجه ساعدایرانق فرزند میرعلی اکبر کد نامزد ۱۸۶۹

 

۲۱۱ – آقای مجید ساقی نژادخیرالدین فرزند حمید کد نامزد ۱۸۷۲

 

۲۱۲ – آقای محمداسد سالک یوسفی فرزند اسد کد نامزد ۱۸۷۴

 

۲۱۳ – آقای عقیل ستارلواندریان فرزند مسلم کد نامزد ۱۸۷۵

 

۲۱۴ – خانم معصومه سرائی فرزند طاهر کد نامزد ۱۸۷۶

 

۲۱۵ – خانم خدیجه سرخوش فرزند محرم کد نامزد ۱۸۷۸

 

۲۱۶ – آقای رضا سعادت پورعلویق مشهور به علیرضا – مهندس فرزند محمد کد نامزد ۱۸۷۹

 

۲۱۷ – آقای حسن سعادتی فرزند ابوالفضل کد نامزد ۱۸۹۱

 

۲۱۸ – آقای جعفر سعیدی مهرآباد فرزند محمد رسول کد نامزد ۱۸۹۴

 

۲۱۹ – آقای محسن سلمان زاد فرزند ایوب کد نامزد ۱۸۹۵

 

۲۲۰ – آقای اسماعیل سلیمی فرزند کمال کد نامزد ۱۸۹۶

 

۲۲۱ – آقای داود سهرابی فرزند فریدون کد نامزد ۱۸۹۷

 

۲۲۲ – آقای خداشکر سهرابی قراخانلو فرزند حسن کد نامزد ۱۸۹۸

 

۲۲۳ – خانم لیلا سهیلی وند فرزند حسین کد نامزد ۱۹۱۲

 

۲۲۴ – آقای ابوالفضل شاکر فرزند نصراله کد نامزد ۱۹۱۶

 

۲۲۵ – آقای عباس شاملی مشهور به مهندس حاج عباس شاملی فرزند قلی کد نامزد ۱۹۱۷

 

۲۲۶ – آقای سعید شاه احمدیان فرزند حمید کد نامزد ۱۹۱۸

 

۲۲۷ – آقای علی شاهدبهروز مشهور به مهندس شاهد فرزند رسول کد نامزد ۱۹۲۱

 

۲۲۸ – آقای احمد شاهین پور فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۹۲۴

 

۲۲۹ – آقای صمد شایق عباس آباد فرزند اکبر کد نامزد ۱۹۲۶

 

۲۳۰ – آقای حسین شریفی فرزند الماس کد نامزد ۱۹۲۷

 

۲۳۱ – آقای نادر شعبان پور فرزند بهمن کد نامزد ۱۹۲۹

 

۲۳۲ – آقای ناصر شعبان پور فرزند بهمن کد نامزد ۱۹۴۱

 

۲۳۳ – آقای اصغر شفائیه هیق فرزند علی حسین کد نامزد ۱۹۴۲

 

۲۳۴ – آقای حسین شفیع زاده فرزند بیوک کد نامزد ۱۹۴۵

 

۲۳۵ – آقای جعفر شکوریان فرزند بلال کد نامزد ۱۹۴۹

 

۲۳۶ – آقای سیدحسن شکوری بیلانکوهی فرزند میرعبدالله کد نامزد ۱۹۵۱

 

۲۳۷ – آقای مهدی شمشیری بیرامی مشهور به دکتر شمشیری فرزند حسین کد نامزد ۱۹۵۲

 

۲۳۸ – آقای جواد شهلائی باقری مشهور به جواد شهلائی فرزند علی کد نامزد ۱۹۵۷

 

۲۳۹ – آقای طاهر شه منظری فرزند بیوک کد نامزد ۱۹۵۸

 

۲۴۰ – آقای امین شهیر فرزند علی کد نامزد ۱۹۵۹

 

۲۴۱ – آقای ایرج شهین باهر فرزند اکبر کد نامزد ۱۹۶۱

 

۲۴۲ – آقای علی شیاری فرزند عباسعلی کد نامزد ۱۹۶۲

 

۲۴۳ – آقای بهزاد شیدائی فرزند محمدصالح کد نامزد ۱۹۶۵

 

۲۴۴ – آقای یعقوب شیرزادی بناب مشهور به جانباز شیرزادی فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۹۶۷

 

۲۴۵ – آقای حبیب شیری آذر فرزند یوسف کد نامزد ۱۹۶۸

 

۲۴۶ – خانم فرناز صاحب خیر فرزند یوسف کد نامزد ۱۹۶۹

 

۲۴۷ – آقای کریم صادق زاده تبریزی مشهور به صادق زاده فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۹۷۱

 

۲۴۸ – آقای حامد صادق زاده زنوزی مشهور به مهندس حامدصادق زاده زنوزی فرزند صادق کد نامزد ۱۹۷۲

 

۲۴۹ – آقای جواد صادقی فرزند علی کد نامزد ۱۹۷۴

 

۲۵۰ – آقای رشید صالح پور مشهور به حاج رشید جانباز فرزند رحمان کد نامزد ۱۹۷۶

 

۲۵۱ – آقای صابر صبوری فرزند رجبعلی کد نامزد ۱۹۷۸

 

۲۵۲ – آقای یعقوب صبوری فرزند مختار کد نامزد ۱۹۷۹

 

۲۵۳ – آقای محمدعلی صدیقی علاء مشهور به صدیقی/صدیق فرزند محمد کد نامزد ۱۹۸۴

 

۲۵۴ – آقای رسول صفرزاده فرزند ذوالفقار کد نامزد ۱۹۸۵

 

۲۵۵ – آقای فرهاد صفری فرزند ابوالفضل کد نامزد ۱۹۸۶

 

۲۵۶ – آقای ابراهیم صفریان فرزند موسی کد نامزد ۱۹۸۷

 

۲۵۷ – آقای هامون صیادی فر فرزند امیر کد نامزد ۲۱۲۴

 

۲۵۸ – خانم راحله ضراب زاده فرزند یوسف کد نامزد ۲۱۲۵

 

۲۵۹ – آقای محمد طاقی بیرق فرزند حسن کد نامزد ۲۱۲۶

 

۲۶۰ – آقای اصغر طهماسب پور فرزند حمزه علی کد نامزد ۲۱۲۸

 

۲۶۱ – آقای محمدرضا طهماسبی فرزند جبرئیل کد نامزد ۲۱۲۹

 

۲۶۲ – آقای اصغر عابدزاده اندریان فرزند عمران کد نامزد ۲۱۴۵

 

۲۶۳ – آقای اکرام عابدی آبش احمدلو فرزند مجید کد نامزد ۲۱۴۷

 

۲۶۴ – آقای صمد عالمی فرزند محمد رحیم کد نامزد ۲۱۴۹

 

۲۶۵ – آقای احد عبادی فرزند محمدتقی کد نامزد ۲۱۵۱

 

۲۶۶ – آقای هومن عباس زاده فرزند غلامحسین کد نامزد ۲۱۵۴

 

۲۶۷ – آقای علیرضا عباسی فرزند بصیر کد نامزد ۲۱۵۷

 

۲۶۸ – آقای محمد عباسی شکوهی فرزند غلامرضا کد نامزد ۲۱۵۸

 

۲۶۹ – آقای داود عباسی عربلوی آقاعلی فرزند فرهاد کد نامزد ۲۱۵۹

 

۲۷۰ – آقای محمدرضا عبدجلیل فرزند جعفر کد نامزد ۲۱۶۲

 

۲۷۱ – آقای عزیز عبدی کچی کاغی فرزند اسداله کد نامزد ۲۱۶۴

 

۲۷۲ – آقای مهدی عظیمی مشهور به مهندس عظیمی فرزند محمد کد نامزد ۲۱۶۷

 

۲۷۳ – آقای حمید علی اکبری مشهور به مهندس اکبری فرزند جمشید کد نامزد ۲۱۷۱

 

۲۷۴ – آقای ایوب بابائی (علی بابائی جباری)  مشهور به مهندس بابائی فرزند محمدباقر کد نامزد ۲۱۷۲

 

۲۷۵ – آقای جواد علی پور فرزند علی اصغر کد نامزد ۲۱۷۴

 

۲۷۶ – آقای مهدی علی پور فرزند بهمن کد نامزد ۲۱۷۵

 

۲۷۷ – آقای امیرعباس علی پوربنائی فرزند احد کد نامزد ۲۱۷۶

 

۲۷۸ – آقای احمد علیزاده مشهور به دکترعلیزاده- دکتر احمد علیزاده فرزند محرم کد نامزد ۲۱۷۹

 

۲۷۹ – آقای خداوردی علیزاده فرزند اسفندیار کد نامزد ۲۱۸۱

 

۲۸۰ – آقای محرمعلی علیزاده مشهور به محرم فرزند سعد اله کد نامزد ۲۱۸۲

 

۲۸۱ – آقای مهدی علیزاده مشهور به عوض فرزند جلیل کد نامزد ۲۱۸۴

 

۲۸۲ – آقای یحیی علیزاده فرزند ابوالحسن کد نامزد ۲۱۸۵

 

۲۸۳ – آقای یوسف علیزاده مشهور به مهندس علیزاده فرزند خیبرعلی کد نامزد ۲۱۸۶

 

۲۸۴ – آقای رحیم غفاری فرزند حسین کد نامزد ۲۱۹۱

 

۲۸۵ – آقای رسول غفاری فرزند حیدرعلی کد نامزد ۲۱۹۲

 

۲۸۶ – آقای رحمان غفاریان قهوه چی فرزند حسین کد نامزد ۲۱۹۴

 

۲۸۷ – آقای مهدی غفاری لاله فرزند قربانعلی کد نامزد ۲۱۹۵

 

۲۸۸ – آقای سعید فاتح حسین آباد مشهور به فاتح- فاتحی فرزند قربان کد نامزد ۲۱۹۶

 

۲۸۹ – آقای محمدعلی فامیل براقی فرزند علیرضا کد نامزد ۲۱۹۷

 

۲۹۰ – خانم مهری فتحی اربط فرزند ابوالفضل کد نامزد ۲۴۱۴

 

۲۹۱ – آقای نوروزعلی فتحی قشلاق سفلی فرزند جلیل کد نامزد ۲۴۱۵

 

۲۹۲ – آقای علی فخرآذر مشهور به مهندس فخرآذر فرزند محمود کد نامزد ۲۴۱۶

 

۲۹۳ – آقای صمد فرامرزی لیقوان فرزند علی اکبر کد نامزد ۲۴۱۷

 

۲۹۴ – خانم فرناز فراهنگ پور فرزند سیدحسین کد نامزد ۲۴۱۸

 

۲۹۵ – آقای صفر فرج پور فرزند حافظ علی کد نامزد ۲۴۱۹

 

۲۹۶ – آقای جلیل فرجی کلوانق فرزند عباداله کد نامزد ۲۴۲۱

 

۲۹۷ – آقای جلال فرشبافی نژادذوقی فرزند حسین کد نامزد ۲۴۲۷

 

۲۹۸ – آقای رشید فرشباف یوح فرزند ابوالفضل کد نامزد ۲۴۲۸

 

۲۹۹ – آقای جلیل فرشی جلالی فرزند علی کد نامزد ۲۴۲۹

 

۳۰۰ – آقای ابوطالب فرضی فرزند سیاب کد نامزد ۲۴۵۱

 

۳۰۱ – آقای توحید فروغی خسروشاهی فرزند حسن کد نامزد ۲۴۵۲

 

۳۰۲ – آقای امیر فریدرادپور فرزند جبار کد نامزد ۲۴۵۴

 

۳۰۳ – آقای اسمعیل فلاح مشهور به دکتر فلاح فرزند قربان کد نامزد ۲۴۵۷

 

۳۰۴ – آقای علیرضا فهیمی فرزند زلفعلی کد نامزد ۲۴۵۸

 

۳۰۵ – آقای محمدعلی فیروزی گلوجه مشهور به دکترفیروزی فرزند جعفر کد نامزد ۲۴۵۹

 

۳۰۶ – آقای اکبر فیروزی وند فرزند رضا کد نامزد ۲۴۶۱

 

۳۰۷ – آقای ابراهیم فیضی کوک تپه فرزند سلطانعلی کد نامزد ۲۴۶۲

 

۳۰۸ – آقای محمد فیضی هرزنق مشهور به حسین فرزند خیراله کد نامزد ۲۴۶۴

 

۳۰۹ – آقای علی قدسی قشلاق مشهور به قدیمی فرزند رحیم کد نامزد ۲۴۶۷

 

۳۱۰ – آقای اسفندیار قره باغی کریمی فرزند قلی کد نامزد ۲۴۶۹

 

۳۱۱ – آقای مظاهر قصابی نجفی کلیبر فرزند سلدوز کد نامزد ۲۴۷۱

 

۳۱۲ – آقای ارشد قلی زاده مشهور به صمد فرزند علی کد نامزد ۲۴۷۴

 

۳۱۳ – آقای اکبر قلی زاده فرزند ابوالحسن کد نامزد ۲۴۷۵

 

۳۱۴ – خانم پروین قوسی فرزند علیرضا کد نامزد ۲۴۷۶

 

۳۱۵ – آقای سخاوت قویدل کلاش فرزند عنایت کد نامزد ۲۴۷۸

 

۳۱۶ – آقای محمدرضا قویدل وحید مشهور به رضا فرزند حسین کد نامزد ۲۴۷۹

 

۳۱۷ – خانم مهروش کاظمی شیشوان فرزند سید حسین کد نامزد ۲۴۸۱

 

۳۱۸ – آقای علی کانسی بابائی فرزند رسول کد نامزد ۲۴۸۲

 

۳۱۹ – آقای فرمان کرمروان فرزند محمدکاظم کد نامزد ۲۴۸۴

 

۳۲۰ – آقای محمدرضا کرمی فرزند پرویز کد نامزد ۲۴۸۵

 

۳۲۱ – آقای علیرضا کریم پورآزاد فرزند اکبر کد نامزد ۲۴۸۷

 

۳۲۲ – خانم پریا کریمی فرزند الیاس کد نامزد ۲۴۸۹

 

۳۲۳ – آقای محمدصادق کفشدوزپورپل سنگی مشهور به محمدصادق پورسنگی فرزند حسین کد نامزد ۲۴۹۲

 

۳۲۴ – آقای رامین کلانتر فرزند رحیم کد نامزد ۲۴۹۴

 

۳۲۵ – آقای مهدی کوه سلطانی فرزند رسول کد نامزد ۲۴۹۶

 

۳۲۶ – آقای محمد کوهی فرزند تقی کد نامزد ۲۴۹۷

 

۳۲۷ – خانم فهیمه گشتی فرزند غلام کد نامزد ۲۵۱۲

 

۳۲۸ – خانم فریبا گلباز فرزند تیمور کد نامزد ۲۵۱۴

 

۳۲۹ – آقای عارف گوزلی فرزند قربانعلی کد نامزد ۲۵۱۶

 

۳۳۰ – آقای سرخوش گوزلی محمودآبادی فرزند اسلام کد نامزد ۲۵۱۷

 

۳۳۱ – آقای غلامرضا گوهری فرزند محمد کد نامزد ۲۵۱۸

 

۳۳۲ – آقای جعفر لطفی فرزند صفر علی کد نامزد ۲۵۲۱

 

۳۳۳ – خانم رقیه لطفی مشهور به خدیجه فرزند تارویردی کد نامزد ۲۵۲۴

 

۳۳۴ – آقای محمدباقر لطفی فرزند کریم کد نامزد ۲۵۲۶

 

۳۳۵ – آقای لطیف لطیفی مشهور به استاد لطیفی فرزند سیف اله کد نامزد ۲۵۲۷

 

۳۳۶ – آقای محمدعلی مالک کهنموئی مشهور به کهنموئی فرزند محمد کد نامزد ۲۵۲۹

 

۳۳۷ – آقای سعید محدث صدیق فرزند علی اکبر کد نامزد ۲۵۴۱

 

۳۳۸ – آقای جواد محمدپورفرد فرزند نصرت کد نامزد ۲۵۴۵

 

۳۳۹ – آقای محمد محمدزاده اصل فرزند اسحق کد نامزد ۲۵۴۶

 

۳۴۰ – آقای بابک محمدزاده علمداری فرزند علی اکبر کد نامزد ۲۵۴۷

 

۳۴۱ – آقای کریم محمدزاده مارالانی اصل فرزند اسماعیل کد نامزد ۲۵۴۸

 

۳۴۲ – آقای سعید محمدی فرزند یوسف کد نامزد ۲۵۴۹

 

۳۴۳ – آقای  صادق محمدی فرزند نعمت کد نامزد ۲۵۶۱

 

۳۴۴ – آقای اصغر محمدی پور فرزند ابراهیم کد نامزد ۲۵۶۵

 

۳۴۵ – آقای جاوید محمودعلیلو مشهور به مهندس علیلو فرزند نوروز کد نامزد ۲۵۶۸

 

۳۴۶ – آقای بهرام محمودی فرزند مسعود کد نامزد ۲۵۷۱

 

۳۴۷ – آقای غلامرضا مختاری فریور مشهور به حسین مختاری فریور فرزند نقی کد نامزد ۲۵۷۴

 

۳۴۸ – آقای جعفر مدبرخاک نژاد مشهور به مدبر فرزند جواد کد نامزد ۲۵۷۵

 

۳۴۹ – آقای مهدی مددی زکلوجه فرزند تقی کد نامزد ۲۵۷۶

 

۳۵۰ – آقای رضا مددی غریبدوستی فرزند حمداله کد نامزد ۲۵۷۸

 

۳۵۱ – آقای علی رضا مرامی ایرانق فرزند حبیب کد نامزد ۲۵۷۹

 

۳۵۲ – آقای سیدجواد مرتضوی فرزند میر کریم کد نامزد ۲۵۸۱

 

۳۵۳ – آقای ابراهیم مرتضی زاده مشهور به مرتضوی فرزند رحیم کد نامزد ۲۵۸۲

 

۳۵۴ – آقای حسین مرجانی فرزند بهروز کد نامزد ۲۵۸۴

 

۳۵۵ – آقای محمدعلی مستانه گویشام فرزند عباس کد نامزد ۲۵۸۵

 

۳۵۶ – آقای یاشار مستعلی پور فرزند اردشیر کد نامزد ۲۵۸۶

 

۳۵۷ – خانم شبنم مسعودی اصل فرزند جواد کد نامزد ۲۵۸۷

 

۳۵۸ – آقای علی مشایخی مشهور به شمع فرزند کریم کد نامزد ۲۵۸۹

 

۳۵۹ – آقای مهدی مصلحتی ساربانقلی فرزند محمدنقی کد نامزد ۲۵۹۱

 

۳۶۰ – خانم زینت مطلبی کندولی فرزند اورجعلی کد نامزد ۲۵۹۲

 

۳۶۱ – آقای حمید مظاهری راد فرزند کریم کد نامزد ۲۵۹۴

 

۳۶۲ – آقای مختار معتمدین فرزند محمد کد نامزد ۲۵۹۵

 

۳۶۳ – آقای علی معمارزاده فرزند محمدباقر کد نامزد ۲۵۹۶

 

۳۶۴ – خانم زیبا مغفوری فرزند محمد کد نامزد ۲۵۹۸

 

۳۶۵ – آقای عبدالحمید مقدم دلجو فرزند محمدصادق کد نامزد ۲۶۱۲

 

۳۶۶ – آقای یعقوب مقصودپور فرزند محمد کد نامزد ۲۶۱۴

 

۳۶۷ – آقای مقصود ملائی مشهور به حاج مقصود-مولایی فرزند عزیز آقا کد نامزد ۲۶۱۶

 

۳۶۸ – آقای محمدرضا ملتجائی فرید مشهور به مرتجائی و مرتضائی فرزند علی کد نامزد ۲۶۱۷

 

۳۶۹ – آقای محمدحسین منافی گاوگانی مشهور به منافی فرزند یوسفعلی کد نامزد ۲۶۱۸

 

۳۷۰ – آقای فرزاد منصفی فر فرزند صمد کد نامزد ۲۶۱۹

 

۳۷۱ – آقای اسماعیل موسالو فرزند عبدالرحیم کد نامزد ۲۶۲۱

 

۳۷۲ – خانم منیژه موسوی فرزند اکبر کد نامزد ۲۶۲۴

 

۳۷۳ – آقای سیدداود موسوی نوجه ده سادات فرزند سیدعلی اکبر کد نامزد ۲۶۲۷

 

۳۷۴ – خانم رقیه مهدی زاده فرزند بیوک کد نامزد ۲۶۲۹

 

۳۷۵ – آقای میرمحمد میرخلیل زاده فرزند میر یعقوب کد نامزد ۲۶۴۵

 

۳۷۶ – آقای مجید میرزائی فرزند سلیم کد نامزد ۲۶۴۶

 

۳۷۷ – آقای سجاد میمندی فرزند التفات کد نامزد ۲۶۴۷

 

۳۷۸ – آقای سیدعلی میرموسوی مشهور به سیدعلی فرزند سیدسلمان کد نامزد ۲۶۴۸

 

۳۷۹ – آقای مهدی نادری مشهور به مهدی نوحه خوان فرزند بهارعلی کد نامزد ۲۶۴۹

 

۳۸۰ – آقای غلامرضا ناصری قشلاق فرزند محبوبعلی کد نامزد ۲۶۵۱

 

۳۸۱ – آقای تورج نبی دوست دولت آباد فرزند حسن کد نامزد ۲۶۵۴

 

۳۸۲ – آقای جواد ششگلانی (نجار ششگلانی) مشهور به ششگلانی فرزند علی کد نامزد ۲۶۵۶

 

۳۸۳ – آقای حسین نجفی فرزند اصغر کد نامزد ۲۶۵۷

 

۳۸۴ – آقای حسین نجفی فرزند ولیقلی کد نامزد ۲۶۵۸

 

۳۸۵ – آقای عیسی نریمانی قورتلار فرزند کریم کد نامزد ۲۶۵۹

 

۳۸۶ – آقای آرمین نصیری فرزند محمدحسین کد نامزد ۲۶۷۱

 

۳۸۷ – آقای رسول نظرپور مشهور به — فرزند صمد کد نامزد ۲۶۷۲

 

۳۸۸ – آقای فرشاد نظرزاده فرزند صمد کد نامزد ۲۶۷۴

 

۳۸۹ – آقای سیاوش نظمی فرزند عدالت کد نامزد ۲۶۷۶

 

۳۹۰ – آقای سهراب نعلبندی مشهور به مهدی نعلبندی فرزند عوض کد نامزد ۲۶۷۸

 

۳۹۱ – خانم معصومه نعمتی فرزند علی کد نامزد ۲۶۷۹

 

۳۹۲ – خانم نرمین نعمتی فرزند زیداله کد نامزد ۲۶۸۱

 

۳۹۳ – آقای بهرام نقدی فرزند علی کد نامزد ۲۶۸۴

 

۳۹۴ – آقای محمد نقوی فرزند احمد کد نامزد ۲۶۸۵

 

۳۹۵ – آقای میرمهدی نقی زاده فرزند میرشمیل کد نامزد ۲۶۸۶

 

۳۹۶ – آقای علیرضا نوای باغبان مشهور به علی باغبان فرزند مصطفی کد نامزد ۲۶۸۷

 

۳۹۷ – آقای علاالدین نورمحمدزاده هشترودی مشهور به حاج علاالدین فرزند هدایت کد نامزد ۲۶۹۱

 

۳۹۸ – آقای رضا نوری پورهستی مشهور به نوری فرزند اسماعیل کد نامزد ۲۶۹۲

 

۳۹۹ – آقای سعید نومی خلجان فرزند هاشم کد نامزد ۲۶۹۵

 

۴۰۰ – آقای رحیم نهادی مشهور به حاج رحیم نهادی فرزند ابراهیم کد نامزد ۲۶۹۶

 

۴۰۱ – آقای اکبر نیرومند فرزند صمد کد نامزد ۲۶۹۸

 

۴۰۲ – آقای محمدحسین نیک فال آلانق مشهور به نیک فال فرزند زین العابدین کد نامزد ۲۷۱۲

 

۴۰۳ – آقای حجت واحدنهند فرزند رحیم کد نامزد ۲۷۱۴

 

۴۰۴ – آقای عبدالرحیم واعظی فرزند احمد کد نامزد ۲۷۱۵

 

۴۰۵ – آقای ذکریا والائی مشهور به دکتر والائی فرزند حسین کد نامزد ۲۷۱۶

 

۴۰۶ – آقای ناصر وحیدی مهر مشهور به وحیدی فرزند اکبر کد نامزد ۲۷۱۸

 

۴۰۷ – آقای بهمن وزیری تیمورلوئی فرزند علیقلی کد نامزد ۲۷۱۹

 

۴۰۸ – خانم آمنه وطن دوست فرزند اسماعیل کد نامزد ۲۷۲۱

 

۴۰۹ – آقای داود وکیلی آذر فرزند فیض اله کد نامزد ۲۷۲۵

 

۴۱۰ – آقای احد ولی پورشکوهی فرزند علی کد نامزد ۲۷۲۶

 

۴۱۱ – خانم خدیجه ولی پورفرد مشهور به طیبه فرزند کریم کد نامزد ۲۷۲۸

 

۴۱۲ – آقای فرخ ولی زاده علمداری فرزند میکائیل کد نامزد ۲۷۲۹

 

۴۱۳ – آقای داود هادی قراملکی فرزند محمد کد نامزد ۲۷۴۱

 

۴۱۴ – آقای احمد هاشمی اسکوئی مشهور به امیر احمد فرزند مسعود کد نامزد ۲۷۴۵

 

۴۱۵ – آقای حسین همتی فرزند حسن پاشا کد نامزد ۲۷۴۶

 

۴۱۶ – آقای رضا همتی فرزند علی کد نامزد ۲۷۴۷

 

۴۱۷ – آقای وهاب یاری شخملو فرزند عزیز کد نامزد ۲۷۵۱

 

۴۱۸ – آقای علی یثربی نیا فرزند احد کد نامزد ۲۷۵۲

 

۴۱۹ – آقای میرمحمد یحیوی دغدغان مشهور به سیدمهدی فرزند میرحجت کد نامزد ۲۷۵۴

 

۴۲۰ – آقای حجت اله یزدان شناس مشهور به دکتر یزدان شناس فرزند یداله کد نامزد ۲۷۵۶

 

۴۲۱ – آقای جواد یغمائی سابق فرزند مقصود کد نامزد ۲۷۵۸

 

۴۲۲ – آقای امین یوسف پوراقدم فرزند مهدی کد نامزد ۲۷۵۹

 

توجه :

۱-   نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۲۱ نفر است، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداکثر ۲۱ نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند .

۲-   هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری تبریز در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

۳-    شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

انتهای پیام/

انتهای خبر