یادداشت ویژه از سردبیر اعتدال پرس - محمدزاده

الزامات مدیریت نوین شهری/ نیازهای چند بعدی و ضرورت توجه به توسعه پایدار

نباید صرفا نگاه سخت افزارانه به مقولات و مشکلات شهری داشت توجه به سرمایه های اجتماعی و فرهنگی و توسعه پایدار باید اولویت مدیریت شهری و شوراها باشد.

image_pdfimage_print

  *یادداشت ویژه از سردبیر اعتدال پرس/محمدزاده علمداری

امروزه مسائل و مشکلات شهری، با متغیرهای فراوان، از زمره مسائل بغرنج، چند وجهی و نامنظم مدیریتی بشمار می آیند که برای حل آن ها و به نظم درآوردن مسائل شهری، باید مدیریت مناسبی اعمال شود.
شهرها در تعریف جدید و جامع، کانون مبادلات اجتماعی اقتصادی فرهنگی و سیاسی حوزه جغرافیایی تحت نفوذ خود بوده و مرکز فرصت ها و محیطی برای ارایه توانایی های بالقوه و متنوع شهروندان است.

بر همین اساس، مدیریت شهری یک نهاد مدیریتی فراگیر است که با موضوعات متنوع شهر و شهرنشینی و پدیده های گسترده اجتماعی و فرهنگی درگیر است و می بایست خود را با امکانات بالقوه و بالفعل و محدودیتهای موجود؛ منطبق و هماهنگ سازی کند.

? مشکلات و نیازهای امروز شهرها، دیگر صرفا مسئله تک بعدی و سنتی “فعالیت عمرانی” و “توسعه کالبد شهر” نیست بلکه امروزه شهرها دارای روح پویا بوده و نیازهای متنوع و ضروری دیگری احساس می کنند.

توجه به این نکته ضروری است که نباید صرفا نگاه سخت افزارانه به مقولات و مشکلات شهری داشت و توجه به سرمایه های اجتماعی و فرهنگی و توسعه پایدار و جامع شهری باید اولویت مدیریت شهری و شوراها باشد. امروزه توسعه شهر فقط با تغییر هندسى و احداث خیابان و… امکان پذیر نیست(هرچند برخی شهرها حتی در زمینه توسعه عمرانی هم وضعیت نامناسبی قرار دارند)
در کنار مقولاتی چون عمران و بهسازی شهر و نیز زیباسازی و توجه به معماری هویت مند شهر، فعال سازی پتانسیل های اجتماعی و بسترسازی برای شکوفایی استعدادهای فردی شهروندان و هویت سازی فرهنگی مبتنی بر پیشینه تاریخی و ظرفیتهای فعلی از الزامات توسعه جامع و پایدار شهری می باشد.

بنابراین…
اعمال مدیریت جامع و نگاه چند بعدی به نیازهای اجتماعی و فرهنگی آحاد شهروندان در کنار عمران شهری، اصل ضروری مدیریت های نوین شهری است که باید مورد توجه نگاه های تیزبین منتخبان جدید شورا و مدیران شهری قرار گیرد.
?بابک محمدزاده علمداری – کارشناس ارشد مدیریت

انتهای خبر