فورى/ تکلیف کمیسیون های تخصصی شورای شهر تبریز مشخص شد

با توجه به نوع تقسیم بندی صورت گرفته، ترکیب روسای کمیسیون ها براحتی قابل پیش بینی است که نشان از توافق جمعی قبلی در این خصوص دارد.

ترکیب اعضای کمیسیون های تخصصی شورای اسلامی شهر تبریز تعیین شد.

به گزارش اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس)، در جلسه غیر علنی صبح امروز شورای شهر تبریز که دقایقی پیش برگزار شد، نتیجه کمیسیون بندی اعضای شورای شهر تبریز مشخص شد.

بر اساس انتخاب صورت گرفته ترکیب کمیسیون ها به شرح زیر تعیین شد:

۱- کمیسیون برنامه و بودجه:  آقایان بهشتی، دبیری، مسعودی ریحان، محرم محمد زاده و خانم اندیش
۲. کمیسیون فرهنگی و اجتماعی: آقایان محرم محمد زاده، مسعودی ریحان، آجودان زاده، نیکو خصلت، قلیزاده
۳ کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار: خانم اندیش، نیکو خصلت، صادق زاده، آجودان زاده، مسعودی ریحان
۴. کمیسیوننظارت تحقیق و ارزیابی: آقایان آجودان زاده، اکبر نژاد، تقی پور، بابایی اقدم و قلیزاده
۵.کمیسیون خدمات شهری: آقایان صادق زاده، آجودان زاده و تقی پور
۶. کمیسیون معماری و شهرسازی: آقایان بابایی اقدم، اشرف نیا و تقی پور
۷. کمیسیون توسعه پایدار محیط زیست: آقایان نیکو خصلت، دبیری، بهشتی، قلیزاده و اشراف نیا
۸. کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک: آقایان اشرف نیا، محمد زاده، تقی پور،  بابایی اقدم و خانم اندیش

گزارش  اعتدال پرس می افزاید، در جلسات داخلی کمیسیون ها که طی روزهای آینده برگزار خواهد شد، روسای کمیسیون و هیئت رئیسه هریک  انتخاب می شود. البته با توجه به نوع تقسیم بندی صورت گرفته، ترکیب روسای کمیسیون ها براحتی قابل پیش بینی است که نشان از توافق جمعی قبلی در این خصوص دارد.

 

انتهای خبر