مرکز آمارایران اعلام کرد؛ رشد اقتصادی دولت خاتمی بیشتر از دولت احمدی نژاد

مرکز آمار ایران اعلام کرد: رشد اقتصادی ایران از ۴.۷۹ درصد در سال ۱۳۷۱ به منهای ۵.۴ درصد در سال ۱۳۹۱ رسید. به گزارش اعتدال پرس،  رشد اقتصادی کشور در بخش تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار در سال گذشته منفی ۵.۴ درصد و تولیدناخالص داخلی بدون نفت به قیمت بازار منفی ۳.۱ درصد بوده […]

مرکز آمار ایران اعلام کرد: رشد اقتصادی ایران از ۴.۷۹ درصد در سال ۱۳۷۱ به منهای ۵.۴ درصد در سال ۱۳۹۱ رسید.

به گزارش اعتدال پرس،  رشد اقتصادی کشور در بخش تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار در سال گذشته منفی ۵.۴ درصد و تولیدناخالص داخلی بدون نفت به قیمت بازار منفی ۳.۱ درصد بوده است.

همچنین نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۰ به میزان ۳.۲ درصد و در بخش تولید ناخالص داخلی بدون نفت ۳.۴ درصد بوده است.
براساس این گزارش در سال ۱۳۸۹ تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار ۶.۳۸ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت ۷.۱۲ درصد به قیمت بازار بوده است.
مرکز آمار ایران همچنین در این گزارش اعلام کرد که در ۲۱ سال گذشته علاوه بر سال گذشته در سال ۱۳۷۶ نیز نرخ رشد اقتصادی کشور در بخش تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار منفی بود که این میزان به منهای ۱۶ صدم درصد رسیده بود.
نتایج این گزارش آماری نشان می دهد بهترین رشد اقتصادی کشور به میزان ۸.۷۵ درصد در سال ۱۳۸۱ بدست آمده و متعاقب آن رشد اقتصادی در تولید ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت بازار نیز در همین سال ۱۰.۱۳ درصد بوده است.
میانگین رشد اقتصادی کشور در طول سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ بر اساس تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار برابر ۶.۱۱ درصد و بر اساس تولید ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت بازار معادل ۶.۸ درصد بوده است.
همچنین میانگین رشد اقتصادی ایران از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ بر اساس تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار برابر ۳.۳۳ درصد و بر اساس تولید ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت بازار معادل ۳.۹۷ درصد بوده است.

انتهای خبر