انتصابات جدید در هیئت مدیره مناطق کیش و قشم/ مناطق آزاد در نوبت تغییرات مدیریتی

با تصویب وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و تائید رئیس جمهور، اعضای جدید هیات مدیره سازمان‌های منطقه آزاد کیش و قشم تعیین شدند.   به گزارش اعتدال پرس به نقل از مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری تصویب نامه وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه […]

با تصویب وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و تائید رئیس جمهور، اعضای جدید هیات مدیره سازمان‌های منطقه آزاد کیش و قشم تعیین شدند.

  به گزارش اعتدال پرس به نقل از مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری تصویب نامه وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در مورد تعیین اعضای هیات مدیره سازمان‌های منطقه آزاد کیش و قشم را به دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ کرد.

وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ ۱۳۹۲.۶.۲۷ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت ۴۹۵۱۶ه مورخ ۱۳۹۲.۶.۵تصویب نمودند:

۱- آقای علی اصغر مونسان برای مدت سه سال به عنوان عضو موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش جایگزین آقای علیرضا عامری می شود.

۲- آقای مسعود سلطانی فر برای مدت سه سال به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش جایگزین آقای علی صدوقی می شود.

۳- آقای محسن مهرعلیزاده برای مدت سه سال به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش جایگزین آقای حبیب الله خراسانی می شود.

۴- عضویت آقای محمود بهمنی در هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش پایان می یابد.

همچنین وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ ۱۳۹۲.۶.۲۷ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶ ه مورخ ۱۳۹۲.۶.۵ تصویب نمودند:

۱- آقای شهریار مشیری برای مدت سه سال به عنوان عضو موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم جایگزین آقای اسفندیار حیدری پور می شود.

۲- آقای علی شمس اردکانی برای مدت سه سال به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم جایگزین احمد قلعه بانی می شود.

۳- آقای محمد رضا توسلی برای مدت سه سال به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم جایگزین ابراهیم عزیزی می شود.

۴- عضویت احمد صادقی در هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم پایان می یابد.

۵- عضویت محمد بهزاد در هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم پایان می یابد.

این تصویب نامه‌ها در تاریخ ۱۳۹۲.۶.۲۷به تایید مقام ریاست جمهوری رسیده است.ش

انتهای خبر