ﺳﺮﺩﺍﺭ ﻧﻈﻤﯽ، ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮﺍﮐﺘﻮﺭﺳﺎﺯﯼ ﺷﺪ

ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﻫﯿﺌﺖ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺗﺮﺍﮐﺘﻮﺭﺳﺎﺯﯼ ﺍﻧتخاب ﺷد. ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ اعتدال پرس، جمشید ﻧﻈﻤﯽ ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﻫﯿﺌﺖ فﻮتﺒﺎﻝ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻋﻠﯽ‌‌ﺍﮐﺒﺮ ﺟﻤﺸﯿﺪﯾﺎﻥ ﺭﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮﻩ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻ‌ﻥ ﺍﯾﻦ ﺗﯿﻢ به ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮﺍﮐﺘﻮﺭﺳﺎﺯﯼ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻭ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺯﯾﻨﯽ‌ﺯﺍده  شد. به دنبال ابقای جلالی از سوی هییت مدیره باشگاه و […]

ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﻫﯿﺌﺖ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺗﺮﺍﮐﺘﻮﺭﺳﺎﺯﯼ ﺍﻧتخاب ﺷد.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ اعتدال پرس، جمشید ﻧﻈﻤﯽ ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﻫﯿﺌﺖ فﻮتﺒﺎﻝ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻋﻠﯽ‌‌ﺍﮐﺒﺮ ﺟﻤﺸﯿﺪﯾﺎﻥ ﺭﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮﻩ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻ‌ﻥ ﺍﯾﻦ ﺗﯿﻢ به ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮﺍﮐﺘﻮﺭﺳﺎﺯﯼ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻭ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺯﯾﻨﯽ‌ﺯﺍده  شد.

به دنبال ابقای جلالی از سوی هییت مدیره باشگاه و در اعتراض به این تصمیم، دیروز حمید زینی زاده مدیرعامل باشگاه ﺗرﺍﮐﺘﻮﺯ ﺍﺯ سمت ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮﺩه بود ﻭ امروز ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮﻩ باشگاه ﺑﺎ ﮐﻨﺎﺭﻩ ﮔﯿﺮﯼ ﺍﻭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﮐﺮﺩ.
نظمی از فرماندهان سابق لشکر عاشورا در دوران دفاع مقدس بوده و آخرین مسوولیت وی، ریاست بنیادشهید استان در دولت خاتمی بود.

انتهای خبر