شنیده هایی از انتخابات شورای شهر تبریز

اخبار موثقي در دست هست كه نشان مي دهد گروههاي مختلفي از چند ماه قبل به دنبال بستن ليست انتخاباتي هستند. بر اساس برخي اخبار، بيش از هفتصد نفر تاكنون براي انتخابات شورا درشهر تبريز اعلام آمادگي كرده و برخي ها هم عملاً كار خود را شروع كرده اند كه با اين وجود ضرورت ارائه […]

image_pdfimage_print

اخبار موثقي در دست هست كه نشان مي دهد گروههاي مختلفي از چند ماه قبل به دنبال بستن ليست انتخاباتي هستند.

  • بر اساس برخي اخبار، بيش از هفتصد نفر تاكنون براي انتخابات شورا درشهر تبريز اعلام آمادگي كرده و برخي ها هم عملاً كار خود را شروع كرده اند كه با اين وجود ضرورت ارائه ليست از طرف طيفهاي مختلف اجتناب ناپذير مي نمايد.
  • برخي اتفاقات و بدعتهاي ناروا نيز در حال شكل گيري است كه در آينده مي تواند تبعات منفي بسياري را بدنبال داشته باشد. يكي از اين بدعتها ورود نمايندگان مجلس به انتخابات شوراهاست. شنيدها حاكي است ستادهاي انتخاباتي نمايندگان مجلس در تبريز فعال شده و به دنبال لابي و رايزني با نامزدهاي شوراها براي سهم خواهي و مهندسي انتخابات است. متاسفانه نمايندگان مجلس در شرايط فعلي به نوعي در همه امور دخالت دارند و اگر در شوراها هم ورود پيدا كرده و مديريت كنند ديگر چه مي توان كرد؟ لذا به نظر مي رسد بايد انتخابات شوراها روال خود را طي كند و گروهها به جاي برخي لابيگري ها با ارائه ليست و برنامه خود را در معرض آزمون انتخاب قرار دهند. اين موضوع فرصت بيشتيري مي طلبد كه درآينده بيشتر در باره آن خواهيم نوشت.
  • متاسفانه شنيده مي شود يكي از احزاب ريشه دار براي تبليغات انتخاباتي از هريك از نامزهاي خود مبلغ دويست ميليون تومان گرفته است كه با اين شرايط و با اين هزينه هاي انتخاباتي ايا اين افراد بعد از انتخاب درد مردم را خواهند داشت؟!
  • شنيده مي شود يكي از چهره هاي ورزشي استان سر ليست انتخاباتي يكي از گروهها براي انتخابات شورا خواهد بود.
  • برخي اخبار موثق نيز حاكي از ارائه ليست طايفه اي در انتخابات شورا است كه اگر اين اتفاق روي دهد در نوع خود جالب خواهد بود.
انتهای خبر