روسای ۶ کمسیون تخصصی شورای شهر تبریز مشخص شد+ اسامی ترکیب هیئت رئیسه کمیسیون ها

روسای ۶ کمیسیون مشخص شد و انتخاب روسای کمسیون فرهنگی و اجتماعی و کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب کار به جلسات آتی موکول شده است.

image_pdfimage_print

در جلسات داخلی کمیسیون های تخصصی شورای شهر تبریز، روسای ۶ کمیسیون مشخص شد و انتخاب روسای کمسیون فرهنگی و اجتماعی و کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب کار به جلسات آتی موکول شده است.

 

به گزارش اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس)، بر اساس انتخابات بعمل آمده هیئت رئیسه کمسیون های تخصصی شورای شهر تبریز به شرح زیر است:

♦️کمیسیون برنامه و بودجه:
رئیس کمیسیون: محمد باقر بهشتی
نایب رئیس :شهرام دبیری
دبیر کمیسیون : سونیا اندیش

♦️کمیسیون نظارت، تحقیق و ارزیابی:
رئیس کمیسیون: علی آجودان زاده
نایب رئیس :عبداله تقی پور
دبیر کمیسیون : فریدون بابایی اقدم

♦️کمیسیون خدمات شهری :
رئیس کمیسیون: عبداله تقی پور
نایب رئیس :کریم صادق زاده
دبیر کمیسیون : علی آجودان زاده

♦️کمیسیون معماری و شهرسازی :
رئیس کمیسیون: فریدون بابایی اقدم
نایب رئیس : محمد اشرف نیا
دبیر کمیسیون : سعید نیکوخصلت

♦️کمیسیون توسعه پایدار و محیط زیست :
رئیس کمیسیون: سعید نیکوخصلت
نایب رئیس : فرج قلیزاده
دبیر کمیسیون : محمدباقر بهشتی

♦️کمیسیون عمران ، حمل و نقل و ترافیک :
رئیس کمیسیون: محمد اشرف نیا
نایب رئیس : محرم محمد زاده
دبیر کمیسیون : فریدون بابایی اقدم

انتهای خبر